Ciekawostki oświatowe
  • Koszt nauczania dziecka w szkole prowadzonej przez instytucje publiczne jest wyższy niż koszt nauczania dziecka w szkole prowadzonej przez instytucje niepubliczne.

  • Średni wynik sprawdzianu w szkole prowadzonej przez instytucje publiczne jest niższy niż średni wynik sprawdzianu w szkole prowadzonej przez instytucje niepubliczne.

  • Powszechne przymusowe nauczanie dzieci wprowadziła po raz pierwszy na świecie legislatura stanu Massachusetts w 1647 roku w ustawie O Szatanie Starym Oszuście. Protestanci amerykańscy kierowali się przekonaniem, że najskuteczniejszym sposobem zwalczania wpływów Szatana jest upowszechnienie znajomości Pisma Świętego. W tym celu - pod karą grzywny - zarządzono obowiązkową naukę czytania i pisania. 45 lat później w Salem (Massachusetts) za współpracę z Szatanem niezawisły sąd powiesił 19 osób i ukamienował jedną.

  • Pierwszym ministerstwem do spraw nauczania w Polsce była Komisja Edukacji Narodowej powołana w 1773 roku przez Sejm Rozbiorowy w celu rozgrabienia majątku Towarzystwa Jezusowego, prowadzącego wówczas najlepsze szkoły w Polsce.

  • Pierwszym ministrem edukacji w Polsce był biskup Ignacy Massalski, zdrajca, malwersant i rosyjski agent. Za przystąpienie do Konfederacji Targowickiej został uwięziony na rozkaz Tadeusza Kościuszki a następnie 28 czerwca 1794 roku wywleczony z więzienia i powieszony przez wzburzonych mieszkańców Warszawy.

  • Przymusowe nauczanie na terytorium Polski wprowadziła po raz pierwszy Izba Edukacyjna Księstwa Warszawskiego w roku 1808. Na czele tej instytucji stał Stanisław Kostka Potocki, autor traktatu Podróż do Ciemnogrodu. Publikacja ta, aż do czasów współczesnych, skojarzyła słowo "ciemnogród" z poglądami konserwatywnymi i tradycjonalistycznymi.

  • Zastąpienie szkół niepublicznych przymusowymi szkołami publicznymi było skutkiem kampanii politycznych nauczycieli i urzędników a nie rodziców.

  • Przy wyborze dyrektora samorządowej szkoły podstawowej w 9-osobowej komisji konkursowej kilkuset rodziców dysponuje jednym głosem, natomiast kilkudziesięciu nauczycieli - trzema głosami.

  • Absolwenci polskich szkół podstawowych najchętniej czytują tabloidy.
[powrót do rankingu]